23 Disember 2015

Teknologi Pendidikan dan ICT

TEKNOLOGI PENDIDIKAN


Pusat Kegiatan Guru berperanan penting dalam menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Dalam Gelombang Pertama 2013 hingga 2015 PKG bersama BTPN Negeri akan memastikan ICT di sekolah mencapai tahap seperti yang tertera dalam PPPM iaitu membina keupayaan ICT berdasarkan asas sedia ada. Usaha ini dilakukan bagi memastikan infrastruktur ICT asas dan kompetensi sentiasa tersedia di seluruh sistem, dan tidak terikat dengan mana-mana landasan teknologi yang khusus. Keutamaan yang akan diberi termasuk:
 • memastikan murid dan guru mempunyai akses cukup kepada peralatan ICT,
 • menyediakan sistem pendidikan dengan platform pembelajaran dan jaringan lebar jalur yang mencukupi bagi penggunaan perkhidmatan ICT; dan
 • memastikan semua guru mempunyai kompetensi asas dalam ICT
Keutamaan lain dalam tempoh ini termasuklah menambahbaik sistem pemantauan bagi menyediakan pentaksiran lebih tepat tentang kemajuan insiatif ICT, menyebatikan ICT dalam kurikulum, dan menyediakan kandungan yang berkualiti dan berkesan kos.


LAPORAN KEROSAKKAN PERALATAN ICT

Pihak sekolah melalui guru ICT boleh membuat laporan kerosakkan peralatan ICT sekolah melalui laman:sts.moe.edu.my


PSS dan Program Nilam

 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai kemudahan fizikal dan infrastruktur yang sesuai dan memenuhi fungsi dan peranannya.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai koleksi bahan yang menepati piawai dan terkini.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah diuruskan dengan cekap dan berkesan sesuai dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah diuruskan oleh Guru Perpustakaan dan Media yang menepati syarat kelayakan dan kriteria yang ditetapkan dalam pekeliling semasa.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah sentiasa meningkatkan usaha untuk melaksanakan aktiviti penggalakan membaca dan literasi maklumat dalam meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Menyediakan perkhidmatan dan sumber pembelajaran dalam pelbagai format bagi membolehkan semua warga sekolah menjadi pengguna maklumat yang efektif dan pemikir yang kritis
 • Menyediakan perkhidmatan secara bertanggungjawab, adil dan saksama kepada semua warga sekolah
 • Meningkatkan tahap pencapaian murid dalam pembacaan, literasi maklumat, pembelajaran, penyelesaian masalah dan kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
 • Melahirkan individu bestari yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat.
 • Pusat Ilmu
 • Pusat Penemuan
 • Pusat Pengajaran dan Pembelajaran
 • Pusat Pengajaran
 • Pusat Profesional
 • Pusat Hubungan Masyarakat
 • Merancang dan mengurus perolehan bagi membina koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini yang selaras dengan keperluan kurikulum dan memenuhi keperluan warga sekolah.
 • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan akses maklumat bagi kegunaan individu atau kumpulan.
 • Memberi panduan dan kemahiran kepada warga sekolah berkaitan proses carian, penghasilan dan penggunaan maklumat.
 • Menyediakan kemudahan, peralatan dan bahan supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.
 • Menjalin perkongsian pintar dan rangkaian strategik dengan pelbagai agensi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan.
 • Membaca dan merekod bahan bacaan
 • Murid perlu membaca buku yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka dan mencatat maklumat pengarang, judul, bilangan mukasurat, penerbit dan sinopsis atau peta minda tentang buku yang dibaca ke dalam buku rekod.
 • Mengesahkan rekod dan mengumpul data
 • Tugas guru adalah untuk mengesahkan serta menandatangani rekod bacaan murid dan ia merupakan tanggungjawab semua guru di sekolah. Data rekod hendaklah dikumpulkan oleh guru kelas dan diserahkan kepada penyelaras Pusat Sumber Sekolah atau guru penyelaras NILAM untuk dianalisa dan direkodkan. Data pembacaan murid perlu dikumpulkan dan diserahkan kepada Pusat Kegiatan Guru di kawasan sekolah tersebut untuk dipanjangkan ke Pusat Sumber Pendidikan Negeri dan Bahagian Teknologi Pendidikan,Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Memberi Pengiktirafan dan Ganjaran.

Jumlah Buku
Pengiktirafan
90 - 179
Gangsa
180 - 269
Perak
270 - 359
Emas
360 ke atas
NILAM

Murid pada peringkat ini wajib membaca banyak buku apabila mereka mula belajar di Tingkatan Satu atau Peralihan. Mereka perlu berusaha untuk mencapai tahap pembacaan seperti berikut:

Jumlah BukuPengiktirafan
72 - 143
Gangsa
144 - 215
Perak
216 - 287
Emas
288 ke atas
NILAM


 • Bercerita (1 sesi = 5 markah)
 • Bicara Buku (1 sesi = 5 markah)
 • Ulasan Buku (1 sesi = 5 markah)
 • Meminjamkan buku (1buku x 5 peminjam = 5 markah)

Murid pada tahap Rakan Pembaca ini diberikan pemarkahan usaha mereka mengikut 
Jadual Sistem Ganjaran RP :Jumlah markah aktiviti
Pengiktirafan
100 – 199
Gangsa
200– 299
Perak
300 – 399
Emas
400  ke atasNILAM


Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan pusat perkhidmatan akses maklumat bersepadu yang mengandungi pelbagai sumber pendidikan dalam bentuk bahan cetak, bukan cetak dan digital. PSS perlu diurus secara sistematik dan efisyen bagi tujuan memupuk tabiat membaca, literasi maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Dasar Pengurusan Pusat Sumber Sekolah diwujudkan untuk memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai koleksi yang menepati piawaian dan terkini, diurus dengan cekap dan berkesan, dan digunakan secara optimum bagi meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran.

Strategi Pelaksanaan Dasar PSS adalah seperti berikut:


Objektif PSS:


Peranan PSS:


Fungsi PSS:PKG juga dari masa kesemasa akan memantau dan juga menjalankan khidmat bantu PSS yang memerlukan bantuan.


Penilaian kendiri PSS dijalankan secara online di alamat: http://btp.tarantula.my/index.php


Program Nilam

‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.

Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaras program ini.

Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.

Suatu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama dalam membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Kementerian Pelajaran telah melaksanakan pelbagai program galakan membaca di sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun kesan daripada program tersebut masih belum mencapai tahap yang dikehendaki. Dengan demikian Kementerian Pelajaran perlu mencari pendekatan baru bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berkesan.

Objektif Program Nilam

Menjadikan murid banyak membaca
Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini.

Komponen Program Nilam


Sekolah dan semua peringkat Kementerian Pelajaran juga perlu memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada murid yang telah banyak membaca dan berusaha mengisi rekod bacaan mereka mengikut sistem ganjaran dan pengiktirafan NILAM, misalnya dengan memberikan buku sebagai hadiah, sijil pengiktirafan NILAM atau dinyatakan bilangan buku yang sudah dibaca dalam rekod kemajuan murid dan sijil berhenti.

Tahap Program Nilam

Program NILAM mempunyai dua tahap. Tahap pertama ialah untuk membina kemahiran dan menanam minat membaca sehingga terbina satu tabiat. Tahap ini dikenali sebagai JAUHARI. Tahap kedua pula membantu pencambahan penggunaan bahan dalam gerakan membaca. Tahap ini dikenali sebagai RAKAN PEMBACA (RP).

TAHAP JAUHARI

Tahap Jauhari menggalakkan murid menambah bilangan bacaan mereka dan ia dijalankan pada dua peringkat persekolahan :

Sekolah Rendah

Murid pada peringkat ini wajib membaca banyak buku sebaik sahaja mereka tahu membaca dan mula belajar (Pertengahan Tahun dalam Tahun Satu). Mereka perlu berusaha untuk mencapai tahap pembacaan seperti berikut :


Sekolah Menengah

Tahap RAKAN PEMBACA (RP) 
Ianya mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca. Setelah membaca sejumlah 100 buah buku murid layak memasuki tahap RP. Tahap ini memberi penekanan kepada kebolehan murid membimbing dan menarik minat orang lain supaya suka membaca. Walau bagaimanapun aktiviti Tahap JAUHARI masih diteruskan.
Pengiraan markah bagi aktiviti ini diberikan mengikut jumlah aktiviti atau sesi aktiviti (dan bukan jumlah bilangan pendengar, kecuali aktiviti meminjamkan buku) yang dijalankan mengikut kesesuaian umur murid.
Pegawai dan Staff PKG

 Pegawai & Staf PKG

En. Abdullah bin Yussuf
Ketua Penolong Pengarah
BTPN N.Sembilan


Cik Radziah binti Abd.Rahman
Pegawai Teknologi Pendidikan


En. Amir Amran bin Mohd Ali
Pegawai Teknologi Pendidikan


En. Shahrulrizam bin Ibrahim
Juruteknik Komputer


Pn. Nor Azizah binti Mohd Idris
Pembantu Tadbir
21 Disember 2015

Sekapur Sireh

SELAMAT DATANG ke Blog PKG Gemencheh


Sebagai nadi penggerak inovasi sekolah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan (BTPNNS) sentiasa memastikan program-program Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (BTP,KPM) yang telah diatur mampu meningkatkan inovasi dalam pendidikan di sekolah-sekolah di Negeri Sembilan. Ini adalah penting untuk melahirkan satu modal insan yang mampu menyokong dan membantu merealisasikan misi dan visi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berikut adalah fungsi BTPN N.Sembilan yang mana merangkumi lapan fungsi iaitu :

FUNGSI 1:

Mengurus Perkhidmatan, Pentadbiran dan Kewangan Serta Melaksana Dasar Pendidikan

Menyelaras persedian dan laporan pencapaian sasaran kerja tahunan BTPN dan PKG. Mengurus kerja-kerja penyelenggaraan bangunan dan peralatan BTPN dan PKG. Mengurus kewangan bagi BTPN dan PKG. Menjalankan tugas sebagai urus setia mesyuarat di peringkat BTPN. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran BTPN dan PKG. Mengurus perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di BTPN dan PKG. Mengumpul dan menyelaras data asas teknologi pendidikan. Pengurusan pemantauan.

FUNGSI 2:

Mengurus Pelaksanaan Program ICT di Sekolah

Pengurusan rangkaian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Pengurusan Pusat Akses. Melaksana Program Perkongsian Pintar.

FUNGSI 3:

Memberi Khidmat Kepakaran Teknologi Pendidikan di Sekolah.

Memberi khidmat kepakaran Membantu menjalankan kajian dan penyelidikan serta kajian, keberkesanan penggunaan teknologi pendidikan dalam P&P. Projek Inovasi. Mengendalikan bengkel.

FUNGSI 4:

Memberi Perkhidmatan Meja Bantuan Aras 2 kepada sekolah.

Pengurusan aduan teknologi pendidikan. Melengkapkan dan menyelenggara sistem maklumat pengurusan BTPN dan PKG.

FUNGSI 5:

Mengurus dan Memberi Khidmat Bantu Pusat Sumber Pendidikan.

Menganjurkan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang / Program NILAM. Perkongsian pintar. Peningkatan profesionalisme Guru Perpustakaan Media.

FUNGSI 6:

Mengurus Pelaksanaan Program Gerakan Tabiat Membaca di Peringkat Negeri. Memantapkan perlaksanaan program galakan membaca.

FUNGSI 7:

Menyedia dan Membina Bahan Pelbagai Media dan Inovasi Bahan Pendidikan.

Menghasilkan bahan pengajaran pembelajaran dalam bentuk pelbagai media Menghasilkan bahan sokongan P&P.

FUNGSI 8:

Mempromosi, menyebar dan menyiar bahan pelbagai media yang diterbitkan.

Menyebarkan dan mempromosi bahan-bahan terbitan KPM, BTP dan BTPN. Berita pendidikan dan bahan-bahan BTPN dan PKG. Menyebarkan bahan prmosi BTPN dan PKG. Menganjurkan Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Peringkat Negeri Sembilan.

Pihak kami akan cuba menyediakan seberapa banyak input atau maklumat agar kewujudan blog ini dapat memberi manfaat kepada semua

Yang Benar,

PKG Gemencheh

17 Disember 2015

Pegawai Teknologi Pendidikan PKG Gemencheh Melapor Diri

Selamat datang diucapkan kepada Encik Amir Amran bin Hj, Mohd Ali, Pegawai Teknologi Pendidikan (PTP) PKG Gemencheh yang baru melapor diri pada 16 November yang lalu. Beliau berasal dari Kampung Bukit Naning, Gedok, Gemencheh, N.Sembilan. Pernah berkhidmat di PKG Bagan Serai, Perak, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Mempunyai pengalaman selama 9 tahun sebagai PTP PKG Bagan Serai, dan 6 Tahun sebagai PTP BTPN. Pernah berkhidmat di berbagai unit iaitu, Unit ICT, Unit Kualiti, Unit Pentadbiran dan jawatan terakhir beliau ialah Ketua Sub Unit, Unit Media dan Inovasi Pendidikan BTPN Pulau Pinang. Perjawatan di PKG Gemencheh sekarang telah cukup perjawatannya dengan kehadiran beliau. Selain En. Amir Amran, PKG Gemencheh mempunyai seorang lagi PTP iaitu Cik Radziah binti Abd. Rahman, Puan Nor Azizah binti Mohd Idris sebagai Pembantu Tadbir dan Encik Shahrulrizam bin Ibrahim sebagai Juruteknik Komputer PKG. Semoga kehadiran beliau akan dapat meningkatkan lagi kecemerlangan PKG Gemencheh.